طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

این جشن که درروز چهارشنبه بیست وسوم اسفند ماه درمدرسه  راهنمایی دخترانه شاهد برگزار شد. ابتدا پس از اجرای سرود وبرگزاری نمایش عروسکی با موضوع آب ومحیط زیست وقرائت مقاله توسط یکی از دانش آموزان ، ناجیان آب مدارس باتفاق معلمین رابط مدرسه با حضوردرکنار یکی از مجاری آبی ضمن ریختن کلاب درآب نسبت به جمع آوری زباله ها دراطراف آن اقدام کردند.