طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز
 
دستورالعمل طرح
صورتجلسه تحویل جوایز
صورتجلسه تحویل جوایز ...مشاهده ی مطلب 
جدول پیشرفت کار یک و دو
جدول پیشرفت کار یک جدول پیشرفت کار دو ...مشاهده ی مطلب 
معیار انتخاب آثار برتر در سطح مدرسه
معیار انتخاب آثار برتر در سطح مدرسه ...مشاهده ی مطلب 
شیوه انتخاب اثر برتر
شیوه انتخاب اثر برتر ...مشاهده ی مطلب 
آئین نامه مسابقات
      ...مشاهده ی مطلب 
شیوه نامه راهبردی طرح داناب
      ...مشاهده ی مطلب 
جدول زیرساخت داناب
      ...مشاهده ی مطلب