طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : 50 نفر از دانش آموزان دبیرستان بهشت آئین قائمشهر باتفاق معلمین رابط طرح در مدرسه مذکور با حضور در شرکت آب منطقه ای مازندران آمادگی خود را برای هر چه بهتر طرح نجات آب در سطح مدرسه و خانواده اعلام کردند .

این دانش آموزان با حضور در محل نمازخانه شرکت ابتدا با شرایط آبی کشور و استان که توسط یکی از مدیران شرکت برای آنها تشریح شد بیشتر آشنا شده سپس  یکی از دانش آموزان ضمن قرائت شعر زیبا در مورد آب ، بیانیه ای را در زمینه آمادگی دانش آموزان مدرسه مذکور برای حفاظت کمی و کیفی آب قرائت نمود .

سپس دانش آموزان از موزه آب و ایستگاه آب و هواشناسی بازدید کردند که توضیحات لازم  توسط مدیر کنجینه اب شرکت و یکی از کارشناسان مطالعات ارائه شد .