طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : بر اساس ارزیابی بعمل آمده از مجموعه فعالیت های اجرا شده از سوی مدارس استان در زمینه طرح نجات آب دبیرستان دخترانه شهید بهداشت قائمشهر به عنوان رتبه اول ،دبیرستان پسرانه غیر دولتی هدف تنکابن و شهید احمد زاده بهنمیر به عنوان رتبه دوم و دبیرستان دخترانه پروین ساری به عنوان رتبه سوم انتخاب و از مدیران و معلمین رابط این مدارس قدردانی به عمل آمد .

شایان ذکر است این ارزیابی بر اساس تعداد آثار ارسالی از سوی  دانش آموزان ، گزارش ارائه شده از سوی معلمین رابط و برگزاری نمایشگاه داناب درمدارس مربوطه و کیفیت آثار ارسالی بوده است .