طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

این کارگاه آموزشی که به مدت یک روز در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و با مشارکت آب منطقه ای مازندران ، دانشگاه علوم کشاورزی و جهاد کشاورزی استان با حضور مدیران این دستگاه های اجرایی و مرکز علمی برگزار شد ابتدا آقای دکتر بهمنیار رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اهمیت آب در تداوم حیات و استمرار زندگی و ویژگی های این نعمت الهی پرداخت و گفت آب ماده ای که از ابتدای نظام خلقت تا هیچگاه از بین نرفته و مقدار آن ثابت است

وی با بیان دلایل کمبود آب از جمله رشد جمعیت و کاهش سرانه آن افزود جمعیت جهان در طی حدود 50 سال 4 برابر شده و انتظار می رفت با رشد جمعیت میزان بهره وری آب در بخشهای مختلف 4 برابر شود .

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با بیان ضرورت توجه به کمیت و کیفیت آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب که در کشور ما حدود 90 درصد است تصریح کرد : ما برای هر قطره آب باید برنامه داشته باشیم نمی شود امروز با بیان محدودیت منابع آب روشهای سنتی را همچنان برای بهره برداری آب بکار ببریم حتی خیلی از کشورها به دنبال آبیاری قطره ای در کشت برنج هستند  زمانی آبیاری را کمتر می کنند ، شیوه هایی بکار می گیرند که میزان مصرف آب را کاهش و محصول را افزایش می دهند .

بهمنیار با برشمردن تهدیدات منابع آب استان گفت : متأسفانه منابع آب استان از لحاظ کیفیت روند نزولی را در استان دارد ، بخش عمده این آلودگی مربوط به بخش کشاورزی است اگر ما رعایت نکنیم خودمان بیش از هر کسی گرفتار خواهیم شد و مشارکت شما در امر بهره وری آب و حفظ کیفیت آن یک امر ضروری است .

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی مازندران در پایان با قدردانی از شرکت آب منطقه ای مازندران و جهاد کشاورزی در برگزاری این کارگاه آموزشی کشاورزان مازندران را قشر بسیار تأثیر گزار و تأثیر پذیر در سطح ملی دانست و گفت : کشاورزانی که 40 درصد برنج کشور را تولید می کنند و این مقدار تولید نیاز 30 میلیون نفر از جمعیت کشور  است و همینطور در بخش های دیگر تولید محصولات کشاورزی می توانند روند کمیت و کیفیت آب را در استان رقم زده و این آبی که متعلق به آیندگان نیز هست و همه موجودات از ان استفاده می کنند را حفظ نمایند .

در ادامه آقای مهندس پاشا معاون بهره برداری در خصوص بهره وری آب در بخش تأمین ، انتقال و توزیع ، آقای مهندس ساعدی مدیر جهاد آب و خاک جهاد کشاورزی در خصوص نقش طرح های تجهز و نوسازی در ارتقاء بهره وری آب ، آقای عظیمی کارشناس آب زیر زمینی در زمینه بهره وری آب زیر زمینی آقای پور الشریعه رئیس هیأت مدیره شرکت بهره برداری و توزیع آب در زمینه حقوق آب و آقای بهادری مدیر ترویج جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت آب  در شالیزاری سخن و به سوالات کشاورزان در این بخش پاسخ گفتند .