طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : در هفته اول سال تحصیلی 95 طرح دانش آموزی نجات آب برای دانش آموزان دبیرستان فرزانگان و بعثت شهرستان نکا و دبیرستان رفیع ساری و مدرسه ابتدایی شهید احتشامی ناحیه 2 ساری تشریح و مورد استقبال معلمین و دانش آموزان قرار گرفت .

گروه ترویج طرح ملی نجات آب استان با حضور در مدارس مذکور با تشریح وضعیت آب کشور و استان و ضرورت مشارکت دانش آموزان و والدین آنها در حفاظت و بهره برداری بهینه از آن ، فرایند اجرای این طرح را تبیین و از دانش آموزان و معلمین خواستند تا آثار خود را تا پایان اردیبهشت به دبیرخانه طرح ارسال نمایند.

شایان ذکر است مدارس مذکور از جمله مدارس 35 گانه فعال شرکت در اجرای طرح داناب بودند که ضمن تشریح طرح به صورت حضوری از مدیر و رابط طرح در مدارس یاد شده قدردانی به عمل آمد.